de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Algemene Voorwaarden de Akkerdistel, Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Algemene Voorwaarden De Akkerdistel, Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie. Januari 2024.

Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingsactiviteiten gericht op groepen, zoals cursussen, workshops en leertherapiegroepen. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van toepassing op individuele (leer)therapie en supervisie.

Individuele inschrijving, bedenktijd, betaling en afhandeling van vragen

Annulering door een deelnemer of door de Akkerdistel

2.1 Annulering van deelname aan een cursus, workshop of leertherapiegroep door een deelnemer kan alleen schriftelijk (per e-mail of brief). Als annuleringsdatum geldt de datum van de uitgaande mail dan wel de datum van de poststempel. Indien de deelname wordt geannuleerd na de 14 dagen bedenktijd en tot acht weken voor aanvang van de cursus, workshop of leertherapiegroep, dan is een bedrag van € 50,- administratiekosten verschuldigd. Daarna geldt de onderstaande annuleringsregeling:

Wanneer echter een reserve-kandidaat de vrijgekomen plaats in een cursus, workshop of groep wil innemen, kan hiervan worden afgeweken. Ook mag de deelnemer die annuleert na overleg met De Akkerdistel zelf een vervanger aanwijzen, indien deze voldoet aan de voorwaarden voor toelating. In dat geval wordt alleen € 75,- administratiekosten in rekening gebracht.

2.2  Bij annulering van deelname aan een cursus, workshop of leertherapiegroep kan De Akkerdistel bij hoge uitzondering besluiten om het nog verschuldigde bedrag te verminderen of kwijt te schelden. Dit kan alleen op grond van zwaarwegende redenen, die uitsluitend de deelnemer betreffen. Anderen dan de betreffende deelnemer kunnen aan een dergelijke vermindering of kwijtschelding geen enkel recht ontlenen.

2.3  Indien het aantal inschrijvingen voor een cursus of workshop minder bedraagt dan twee derde van het maximum aantal, kan de cursus of workshop worden geannuleerd door de Akkerdistel. Met de personen die zich ingeschreven hebben zal worden overlegd over plaatsing in een cursus op een later tijdstip. Indien het aantal inschrijvingen van een leertherapiegroep minder dan vier bedraagt, zal deze worden uitgesteld in overleg met de deelnemers, totdat de groep van vier wel vol zit.

Bij annulering door De Akkerdistel van een cursus, workshop of leertherapiegroep zal dit uiterlijk acht weken van te voren worden medegedeeld. Eventuele gelden die al betaald zijn worden binnen 2 weken gerestitueerd.

Gemiste dagen door een deelnemer of uitval lesdag door afwezigheid docent/leertherapeut of weersomstandigheden

3.1 In cursussen van 8 dagen mag één dag gemist worden. Hiervoor zal een vervangende opdracht gemaakt moeten worden. In het geval een deelnemer twee dagen mist, zal hij/zij minstens één dag moeten inhalen in een andere cursus na overleg met de docenten. Indien een deelnemer meer dan 2 dagen mist, zal hij/zij de cursus moeten overdoen. Er kan in dit geval geen cursusgeld worden teruggestort naar de deelnemer.

In een leertherapiegroep of een workshop van 1 of 2 dagen mogen in principe geen uren gemist worden. Bij uitzonderlijke omstandigheden van een deelnemer zal door de Akkerdistel bekeken worden of een persoon de dag/dagen kan inhalen op een later moment. De kosten voor een inhaaldag bedragen € 325.

3.2 Bij uitval van een docent door overmacht zal De Akkerdistel zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal De Akkerdistel zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. Dat geldt ook voor uitval van een lesdag door extreme weersomstandigheden. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor De Akkerdistel. Mocht een deelnemer verhinderd zijn op de alternatieve datum dan kan hij/zij kosteloos de dag inhalen in een andere cursus of workshop. Bij uitval van de leertherapeut op een geplande leertherapie-dag wordt in overleg met de groep een nieuwe datum gepland.

Incompany trainingen

4.1 Alle offertes van De Akkerdistel zijn acht weken geldig, tenzij in de offerte een andere termijn is gesteld. Na afloop van de termijn kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend. De Akkerdistel kan niet aan opgestelde offertes worden gehouden indien de opdrachtgever van de in company training redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Door de offerte te tekenen gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

4.2 Ongeveer acht weken voor aanvang van de in company training ontvangt de opdrachtgever die de offerte getekend heeft een factuur, die uiterlijk twee weken voor aanvang van de in company training betaald dient te zijn. Indien de factuur dan niet betaald is, gaat de eerste dag van de in company training niet door en wordt deze zo mogelijk uitgesteld.

4.3 Annulering van een incompany training kan alleen schriftelijk (per e-mail of brief). Als annuleringsdatum geldt de datum van de uitgaande mail dan wel de datum van de poststempel. Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de in company training is de opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen acht weken voor aanvang van de in company training is de opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.

4.4 De Akkerdistel kan de overeenkomst ontbinden indien:

4.5 Bij uitval van een docent door overmacht zal De Akkerdistel zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal De Akkerdistel zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. Dat geldt ook voor uitval van een lesdag door extreme weersomstandigheden. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor De Akkerdistel. Mocht een deelnemer verhinderd zijn op de alternatieve datum dan kan hij/zij kosteloos de dag inhalen in een andere cursus of workshop.

Overige algemene voorwaarden

 Auteursrecht

5.1 Voor alle draaiboeken en overige leermiddelen zijn alle rechten voorbehouden aan de Akkerdistel. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Truus Kersten of David Bernstein. Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden tot De Akkerdistel. Mondelinge mededelingen van door de Akkerdistel ingehuurde medewerkers zijn alleen geldig wanneer deze door Truus Kersten schriftelijk worden bevestigd.

 Betaling en incassokosten

6.1 Betaling voor alle onderwijsactiviteiten dient steeds te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de deelnemer de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum. Blijft de betaling door de deelnemer achterwege, dan is de Akkerdistel gerechtigd de deelname tot een cursus, workshop of leertherapiegroep te ontzeggen, geen accreditatiepunten toe te kennen en geen deelnamecertificaat uit te reiken. Ditzelfde geldt voor supervisie- en leertherapietrajecten.

Docenten

7.1 De Akkerdistel verzekert zich ervan dat alle uitvoerende docenten deskundigen zijn op het gebied van de betreffende onderwijsactiviteit. Daarbij wordt uit gegaan van de Reglementen van de verschillende Verenigingen en Beroepsorganisaties, zoals onder meer de Vereniging voor Schematherapie, www.schematherapie.nl, de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie, www.vgct.nl, de Vereniging EMDR, www.emdr.nl., de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, www.fgzpt.nl, en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, www.nvvp.net.

Vertrouwelijkheid informatie

8.1 Alle persoonsgegevens en informatie die door deelnemers van een opleidingsactiviteit wordt verstrekt is vertrouwelijk voor de Akkerdistel, haar medewerkers en docenten.

8.2 Zowel deelnemers aan activiteiten van de Akkerdistel als medewerkers en docenten van de Akkerdistel zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als deze door de andere partij is medegedeeld of als deze voortvloeit uit de aard van de informatie.