de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Privacyverklaring

De Akkerdistel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Doel

Wij verwerken van persoonsgegevens van personen die gebruik maken van onze diensten ten behoeve van de volgende doelstelling(en)
– Administratieve doeleinden
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
– Uitvoering geven aan een opdracht
– Registratie van accreditatiepunten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Akkerdistel de volgende gegevens van u vragen:
– Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht;
– Privéadres, werkadres, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres;
– Beroep, functie, relevante vooropleiding, beroepsregistraties, lidmaatschap(pen) beroepsverenigingen.

Uw persoonsgegevens worden door de Akkerdistel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door De Akkerdistel bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulieren

De website bevat formulieren en informatie die u kunt gebruiken om u aan te melden voor een cursus, workshop, supervisie, leertherapie of wachtlijsten.

De gegevens die u ons met deze formulieren en door uw e-mails verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten (bijv. co-docenten en co-therapeuten, opleidingsadministratie, boekhouding, facturering, IT, automatisering en ondersteuning, en webhosting). Indien deze derden toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval deelt De Akkerdistel uw persoonsgegevens met overige externe partijen.

Beveiliging

De Akkerdistel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Onze medewerkers en overige betrokkenen, zoals docenten en therapeuten, zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan info@akkerdistel.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen

De Akkerdistel stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan externe partijen indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van De Akkerdistel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan info@akkerdistel.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is:
De Akkerdistel
Distelakkerstraat 7
6641 KC Beuningen
info@akkerdistel.nl