de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over een cursus, supervisie of leertherapie wendt u zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van de cursus, supervisor of leertherapeut, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus, supervisie of leertherapie betreft. Vaak kan dan al een bevredigende oplossing gevonden worden.

Klachten kunnen (direct of in tweede instantie) ook gemeld worden bij Truus Kersten, eigenaar van de Akkerdistel. De procedure is dan als volgt:

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?

Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de geschillenfunctionaris, drs. Lieda van de Vis.
De geschillenfunctionaris neemt in de regel binnen acht weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. Het oordeel van de geschillenfunctionaris is bindend voor De Akkerdistel en de klager. Eventuele consequenties worden door de Akkerdistel snel afgehandeld.