de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: G.C.M. Kersten
BIG-registraties: 79059896625
Overige kwalificaties: Supervisor VGCt, Supervisor Vereniging voor Schematherapie, EMDR practitioner VEN, psychotraumatherapeut NtVP
Basisopleiding: WO Psychologie, VGCt-opleidingstraject, GZ-psycholoog BIG
AGB-code persoonlijk: 94102383

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: De Akkerdistel, praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie
E-mailadres: info@akkerdistel.nl
KvK nummer: 12644730
Website: www.akkerdistel.nl
AGB-code praktijk: 94062922

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
In mijn opleidingspraktijk geef ik vooral schemagerichte leertherapie (in het kader van de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt en soms ook in het kader van de opleiding tot Psychotherapeut BIG of Klinisch Psycholoog BIG. Incidenteel behandel ik ook cliënten die verwezen zijn door een andere professional (de huisarts of een collega-psychotherapeut in de regel) met PTSS-klachten, trauma en/of persoonlijkheidsproblematiek. Ik werk vooral met Schematherapie, EMDR, Narratieve Exposure Therapie (NET) en Cognitieve Gedragstherapie (CGt).

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1
Naam: Truus Kersten
BIG-registratienummer: 79059896625

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
diverse collega’s (Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen en GZ-psychologen, Psychiaters) in eerstelijns en psychotherapiepraktijken in Nijmegen en Beuningen

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Indien nodig zoek ik contact met collega’s voor (psychiatrische) diagnostiek, consultatie of medicatie. Daarnaast zit ik in een intervisiegroep met collega’s waar ik casuïstiek inbreng en mijn behandelingen toets.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
de eigen huisarts

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ik maar zeer incidenteel psychotherapie aanbied en het hier niet gaat om ernstige psychiatrische problematiek

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: https://www.akkerdistel.nl/leertherapie/

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.akkerdistel.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Vereniging voor Schematherapie: www.schematherapie.nl
Vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie: www.vgct.nl

Link naar website:
www.schematherapie.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
eigen huisarts

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.akkerdistel.nl/leertherapie/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Alle communicatie, de intake en therapie verloopt met Truus Kersten persoonlijk, via info@akkerdistel.nl

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Truus Kersten

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving
9401  gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Truus Kersten

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving
9401  gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Truus Kersten

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving
9401  gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik bespreek met de cliënt mijn adviezen als het nodig is een andere zorgverlener te informeren. We maken dan afspraken hoe we dat doen en wie dat doet.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Ik evalueer de therapie regelmatig door mondelinge evaluatie tijdens de sessies. Ik plan ook een follow up sessie na de therapie en evalueer de resultaten van de therapie opnieuw.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
na 5 sessies, dus na ca. 5 tot 6 weken en erna iedere 3 maanden

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Bij de tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie vraag ik mondeling feedback en bespreek ik de mate van tevredenheid over de therapie

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Truus Kersten
Plaats: Beuningen
Datum: 13-12-2017

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja