de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder
  Naam regiebehandelaar: G.C.M. Kersten
  BIG-registraties: 79059896625
  Overige kwalificaties: Supervisor VGCt, Supervisor Vereniging voor Schematherapie, EMDR
  practitioner VEN, psychotraumatherapeut NtVP
  Basisopleiding: WO Psychologie, VGCt-opleidingstraject, GZ-psycholoog BIG
  AGB-code persoonlijk: 94102383
  Praktijk informatie 1
  Naam praktijk zoals bekend bij KVK: De Akkerdistel, praktijk voor opleiding, supervisie en
  (leer)therapie
  E-mailadres: info@akkerdistel.nl
  KvK nummer: 12644730
  Website: www.akkerdistel.nl
  AGB-code praktijk: 94062922
 2. Biedt zorg aan in
  Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
  specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
  2a. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
  de generalistische basis-ggz
  de gespecialiseerde-ggz
  2b. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
  Categorie A
  Categorie B
 3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
  Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
  aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
  3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
  patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u Health(toepassingen) toe, etc.:
  De werkwijze is dat er na een intakegesprek een behandelplan wordt opgesteld in samenspraak met de cliënt met behandeldoelen die zijn overeengekomen. Uitgangspunt zijn de aanmeldingsklachten, maar ook de onderliggende problematiek en ontwikkelingsgeschiedenis worden meegenomen. Er wordt zorg op maat geboden aan cliënten. De praktijk richt zich op cliënten met (trekken van) persoonlijkheidsproblematiek en daarnaast angst- en stemmingsstoornissen, ADHD en verslaving.
  3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
  Aandachtstekort- en gedrag
  Overige kindertijd
  Alcohol
  Overige aan een middel
  Depressie
  Angst
  Persoonlijkheid
 4. Samenstelling van de praktijk
  Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
  Indicerend regiebehandelaar 1
  Naam: Truus Kersten
  BIG-registratienummer: 79059896625
  Coördinerend regiebehandelaar 1
  Naam: Truus Kersten
  BIG-registratienummer: 79059896625
 5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
  5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
  Huisartsenpraktijk(en)
  Collega psychologen en -psychotherapeuten
  5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
  (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
  diverse collega’s (Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen en GZ-psychologen, Psychiaters) in eerstelijns en psychotherapiepraktijken in Nijmegen en Beuningen
  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Indien nodig zoek ik contact met collega’s voor (psychiatrische) diagnostiek, consultatie of medicatie.
  Daarnaast zit ik in een intervisiegroep met collega’s waar ik casuïstiek inbreng en mijn behandelingen toets.
  5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
  huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): de eigen huisarts
  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
  Nee, omdat: ik maar zeer incidenteel psychotherapie aanbied en het hier niet gaat om ernstige psychiatrische problematiek.
  5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
  zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
  intervisiegroep met GZ-psychologen, psychotherapeuten en Klinisch psychologen
  5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
  Een keer per 6-8 weken hebben wij een intervisiebijeenkomst conform de richtlijnen van de
  beroepsverenigingen. Daarin wordt casuïstiek in al haar facetten ingebracht om de behandeling van de cliënt te optimaliseren waarbij persoonlijke leervragen kunnen worden besproken.
 6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
  Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Nee
 7. Behandeltarieven:
  Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
  Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: https://www.akkerdistel.nl/leertherapie/
 8. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
  Intervisie
  Bij- en nascholing
  Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
  De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
  www.akkerdistel.nl
 9. Klachten- en geschillenregeling
  Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): L. van de Vis of
  Vereniging voor Schematherapie: www.schematherapie.nl
  Vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie: www.vgct.nl
  Link naar website:
  www.schematherapie.nl
 10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
  10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
  Naam vervangend behandelaar: eigen huisarts
  10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
  overlijden of andere calamiteiten: Ja
 11. Wachttijd voor intake en behandeling
  Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
  Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.akkerdistel.nl/leertherapie/
 12. Aanmelding en intake
  12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt): Alle communicatie, de intake en therapie verloopt met Truus Kersten persoonlijk, via info@akkerdistel.nl
  12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
  zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
  Ja
 13. Behandeling
  13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
  behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
  Ja
  13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Ja
  13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
  met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
  Ik bespreek met de cliënt mijn adviezen als het nodig is een andere zorgverlener te informeren. We maken dan afspraken hoe we dat doen en wie dat doet.
  13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  Ik evalueer de therapie regelmatig door mondelinge evaluatie tijdens de sessies. Ik plan ook een follow up sessie na de therapie en evalueer de resultaten van de therapie opnieuw.
  13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
  medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
  standaardperiode hanteer ik hiervoor: na 5 sessies, dus na ca. 5 tot 6 weken en erna iedere 3 maanden
  13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): Bij de tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie vraag ik mondeling feedback en bespreek ik de mate van tevredenheid over de therapie
 14. Afsluiting/nazorg
  14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
  behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
  Ja
  14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
  middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
  Ja
  14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja
 15. Omgang met patientgegevens
  15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
  Ja
  15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
  Ja
  15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
  Ja
  III. Ondertekening
  Naam: Truus Kersten
  Plaats: Beuningen
  Datum: 09-06-2022
  Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
  handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
  naar waarheid heb ingevuld:
  Ja